Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής

Το ΔΑΜ-Βιο είναι ένα ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας στο Web, σχεδιασμένο για να βοηθήσει στην ανάλυση πρωτεϊνικών ακολουθιών και δομών.

Νέος χρήστης

Εκκίνηση

Λογισμικό και βάσεις δεδομένων πρωτεϊνικής ανάλυσης στο Web

Το έργο αυτό υποστήριξε οικονομικά η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

[ ΕΠΕΤ II - ΕΚΒΑΝ   1.3.4 ]

Τίτλος του Έργου:
"Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Δικτυακού Συστήματος Αυτοματοποιημένης Μελέτης και Ελέγχου Βιομοριακών Δομών"

Κατάλογος Συμμετεχόντων

Δημοσιεύσεις

English version
Κεντρική σελίδα Εργαστηρίου Βιοφυσικής
σχόλια: liakop@biol.uoa.gr